Vaksinasjon av asylsøkere

Alle som ankommer Norge og søker status som asylsøker, uansett grunnlag, har krav på et fullverdig helsetilbud. Dette innebærer også at de skal vaksineres i henhold til de anbefalinger norske helsemyndigheter har satt. En rekke personer som kommer til Norge vil komme fra land der de har fått tilbud om vaksiner, men dette må de kunne dokumentere når de ankommer Norge. Dersom gyldige papirer, som viser i klartekst hvilke vaksiner personen har mottatt og når, kan fremlegges, er det anbefalt at personen vaksineres ut fra alder og land av opprinnelse.

For barn under alder av 15 år anbefales følgende behandling:

På større ankomstsentre hvor beboerne bor tett skal alle barn under 15 år hvor det ikke kan dokumenteres at barnet har mottatt vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder før ankomst, tilbys vaksinering så snart det lar seg gjøre. En full MMR-vaksine skal også tilbys. Asylmottak som mottar asylsøkere fra ankomstsentre er pliktig til å undersøke om de ulike vaksinasjonen er gjennomført etter at barnet ankom Norge.

 

Alle barn skal tilbys et vaksineringsprogram som gjør at de snarest mulig er vaksinert i henhold til Norges barnevaksinasjonsprogram. Det anbefales at alle barn under to år i alder mottar sin første vaksine allerede ved ankomst til landet. I de tilfeller der det er behov for konsultasjon hos helsepersonell for å avklare et barns vaksinebehov, skal dette tilbys snarest og ventetiden til barnet skal ikke overstige tre måneder.

 

For voksne personer anbefales følgende behandling:

Voksne som ankommer Norge og som ikke på et tidligere tidspunkt har hatt meslinger og rubella, eller ikke kan fremlegge dokumentasjon på vaksinasjon mot sykdommene, skal tilbys MMR-vaksine. Dette bør helst skje innen tre måneder fra ankomst, og men skal ikke skje mer enn 12 måneder etter ankomst. Denne anbefalingen til vaksinasjon gjelder i størst grad for dem som er under 40 år, da de fleste som ankommer Norge etter fylte 40 år ankommer fra land der befolkningen i stor grad er immune mot rubella og meslinger. Voksne asylsøkere, uansett aldre, som ikke er vaksinert med poliovaksine bør tilbys vaksine innen 3 måneder og senest 12 måneder etter ankomst.

 

Kostnader og bestilling av time

Alle som er bosatt i Norge uansett tidsperiode har krav på MMR-vaksine. Ved å kontakte nærmeste helsestasjon vil man bli satt opp med en time, og vaksinen leveres kostnadsfritt av Folkehelseinstituttet. Enkeltkomponentvaksine mot polio (IPV) vil også, uten kostnad for den enkelte, leveres ut til alle asylsøkere over 18 år. Ved bestilling av time til vaksinering må det spesifiseres at bestillingen gjelder en flyktning eller asylsøker. Bestilling må gjøres av lege, men det er ikke behov for å levere noen form for personopplysninger.

 

Influensavaksinering av barn og voksne

Når det kommer til vaksinering mot influensa er Folkehelseinstituttets anbefalinger den samme for asylsøkere som den er for resten av Norges befolkning. Barn og voksne som befinner seg i en av de definerte risikogruppene (se nedenfor) skal alle få tilbud om vaksinering mot influensa. Influensavaksinen gis for å redusere kjente sykdommer som ved alvorlig influensa kan forårsake dødsfall. Det er det enkelte asylmottaket, og kommunen selv, som bestemmer om de ønsker å benytte en annen strategi, og anbefale vaksinen til andre enn de gruppene som nevnes her. Om ressursmangel skaper problemer er det anbefalt at tuberkulosescreening, og vaksinering mot MMR og polio prioriteres fremfor influensavaksinering.

 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Privacy Policy