Forside

Nasjonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse er en kompetansetjeneste innen helse- og omsorgstjenesten i Norge. Senteret skal være et kompetansesenter for både de som jobber innen helsevesenet, de som ankommer Norge som asylsøkere eller flyktninger, og andre organer som jobber med asylsøkere. Norge har et av verdens absolutt best utviklede helsetilbud og vaksineprogrammer. Takket være et langsiktig perspektiv på innbyggernes helse, har Norge ekstremt få utbrudd av smittsomme sykdommer som medfører store plager eller i verste fall dødsfall. Gjennom forsking, utvikling og formidling klarer man å holde smittefaren i Norge på et minimalt nivå.

 

I dag har de fleste land et etablert vaksineprogram gjennom landets helsemyndigheter, og barn blir i stor grad tilbudt vaksine etter forhåndsbestemte tidsplaner. Situasjonen er dessverre en helt annen i mange utviklingsland. Dette er land hvor vaksinedekningen kan være ekstremt mangelfull, enten grunnet at myndighetene ikke har et fullverdig vaksinasjonsprogram eller at distribusjon av vaksinene er forhindret av økonomiske eller politiske årsaker. Mange av disse landene har også store innbyggertall som er bosatt i meget landlige omgivelser, og det kan by på store utfordringer å skulle kunne tilby vaksine til alle innbyggerne. Alle vestlige land som har et godt utviklet bistandsprogram på linje med Norge, støtter årlig ulike hjelpeorganisasjoner og bistandsprogrammer med penger og vaksiner. Mange hjelpeorganisasjoner deltar også aktivt i vaksinasjonsarbeid i land hvor myndighetene ikke klarer å gjennomføre vaksineprogrammer på egenhånd. Disse vaksineprogrammene har de siste 20 årene redusert dødeligheten fra vaksinerbare sykdommer med mange millioner hvert år.

 

Hensikten med vaksinasjon er å hjelpe kroppen starte en immunrespons, som igjen gjør at kroppen selv produserer antistoffer mot ulike kjente sykdommer, som meslinger, rubella og kusma. Personer som mottar en vaksine kan ofte oppleve mindre reaksjoner som feber og slapphet opp til et døgn etter vaksineringen har funnet sted. Mer alvorlige bivirkninger kan forekomme, men det er meget sjelden. Alle vaksiner som tilbys i Norge har gjennomgått omfattende vitenskapelige tester før de implementeres i det nasjonale vaksineprogrammet. Vaksiner som kan forårsake bivirkninger som medfører like store plager som sykdommen selv, blir aldri brukt i Norge.

 

Ved Nasjonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse jobber alle ansatte iherdig for å samle inn og analysere informasjon om de ulike helseproblemene som kan forekomme i land Norge mottar asylsøkere og flyktninger fra. Desto mer informasjon vi besitter, og desto mer vi forstår de ulike sykdommene og lidelsene en gruppe er utsatt for, desto bedre rustet er vårt helseapparat til å kunne behandle alle ulike grupper. Nasjonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse jobber også målrettet med å kartlegge hvordan ulik kulturell bakgrunn kan ha innvirkning på behandling av en pasient. Vi jobber ut fra prinsippet at man aldri behandler bare pasienten, man behandler også pasientenes pårørende. Via vårt arbeid utarbeider vi også kurs og undervisningsmateriell som brukes i opplæring og videreutdanning av helsepersonell over hele Norge. Hvordan en pasient og deres pårørende opplever å bli tatt imot av norsk helsevesen, kan vise seg å være avgjørende for pasientens sykdomsforløp.

 

Nasjonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse jobber på mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet, og vi skal ivareta følgende oppgaver i vårt arbeid.

 

  • Bygge opp og formidle kompetanse om minoritetshelse
  • Overvåke, analysere og videreformidle behandlingsresultater.
  • Delta aktiv i forskningsarbeid og være behjelpelig med etablering av forskernettverk.
  • Bidra i relevant undervisning av norsk helsepersonell
  • Sørge for veiledning og kompetansespredning til helsepersonell, helseinstitusjoner og andre instanser som jobber med asylsøkere og flyktninger
  • Iverksette tiltak for å sikre at alle har lik tilgang til Norges nasjonale helsetjenester.
  • Bidra til at nasjonale retningslinjer blir riktig implementert, og at kunnskap blir satt i praksis.
  • Sørge for årlige rapporter til alle ulike departementer og institusjoner Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer skal motta informasjon
Privacy Policy